Hitélet a Szent Imre Katolikus Óvodában

A nevelési év megnyitásaként Debrecenben az egyházi intézmények dolgozói részt vettünk Palánki Ferenc Püspök Atya által meghirdetett Veni Santen, ami egyben a 2020-ban megrendezésre kerülő 52. Eucharisztikus Kongresszus felkészítésére való készülődés. Örömteli találkozás volt ez, hiszen fontos annak tudatosítása, hogy a katolikus keresztények, milyen módon teszünk majd tanúságot Isten szeretetéről a világ felé?  Az új nevelési évhez megerősítést, iránymutatást kaptunk hitünk megélésére és annak továbbadására a gyermekek felé.

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa!” Isten létének közel hozását a természetben is igyekeztünk megtapasztaltatni. A szeptember első hétvégéjén a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban tartott Veni Santen egyre több család vett részt, és kérte a jó Isten kegyelmét az új nevelési évünkre.

Óvodai programunk fontos feladatának tekinti, hogy engedjük és segítsük mi is a ránk bízott óvodásokat Istenhez. Az óvodai nevelés feladata, hogy egyrészről tovább vigye a családban megélt nevelést, de ha nincs alap, akkor a gyermekeken át hatni a családokra. Igyekeztünk erősíteni a gyermekekben, hogy fontos a testi táplálék, /az ennivaló/ amit elfogyasztunk, mert ezek nélkül nem működik a szervezetünk. Legalább ennyire fontos a lelki táplálék, ami azt jelenti, ahhoz, hogy boldogok legyünk és jól érezzük magunkat más is kell. A hit olyan isteni ajándék, amit csak oktatás által nem lehet átadni, hiszen szükség van a nevelés személyiségformáló erejére, aminek alapját az érzelmeink mozgatják.

A vallásos nevelés egy komplex folyamat, ami az egész óvodai életünket áthatja. A lelki percek életünk alapkövei voltak, hiszen megérezték az együtt lenni jó érzést! Kör alakzatban ülünk, egy közösséget alkotunk, és mindenkinek helye van, és fontos ebben a csoportban. A nagyok példája által a kisebb gyermekek is fokozatosan elsajátították a helyes viselkedést, megismerték a kis oltár eszközeit, rendeltetésének fontosságát /gyertya, koppintó, kereszt, csengő, szeretet dobókocka, tíz parancsolat kocka, szent család szobor/. A biblia történetek által Isten üzen számunkra. A bevezetés, ráhangolódás, a történet megismerésével egy közösségi élményt is átélhettünk. Jézus mellett biztonságban vagyunk. Pillanatok alatt kirakták a történet puzzlét, és megfogalmazták a tanulságot, vagy mi a feladatunk a mai napra? A 10 parancsolat egyben irányjelzők is az életünkben, amit a gyermekek életkorának megfelelően próbáltunk szemléltetni, közel vinni. A közös kis énekek által a gyermeki érzés kifejeztetése, az Istenhez való kapcsolódást is erősítette: pl. „Jézus szeret minden kicsi gyereket…”, „Pillangó, ha lehetnék…” stb. A napi imádság fontosságát tudatosítottuk a gyermekekben.

Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk. Testképünk, is megváltozik, összekulcsoljuk a kezünket, még a szemünket is bezárhatjuk, hogy kizárjuk a külvilág történéseit, a fejhajtással az alázatot is kifejeztethetjük. Nemcsak tízórai, ebéd, lefekvés, uzsonna előtt, hanem bármikor beszélhetünk vele /köszönet, hála, kérés megfogalmazása/. Az óvodai mindennapokban törekedtünk a segítségnyújtás fontosságára, hogy észre vegyük a másikat, ha segítségre szorul. /pl. zsebkendő adása, pizsama felvétele, vigasz nyújtása, ha szomorúnak látjuk/

Adakozás érzése. Adjunk másoknak örömmel és szívesen! Karácsonyi és a nagyböjti adománygyűjtésbe illetve a Szent Erzsébet napi liszt adománygyűjtésbe minden gyermek bekapcsolódott, amiért hálás szívvel mondunk köszönetet a szülőknek! Jézus mindenkinek ad feladatot, engedelmesség, megteszed, amit mások kérnek tőled. Már kicsiny korban fontos ennek megtanítása, mert minden embernek küldetése van ebben az életben.

Illemszabályok gyakorlása, a keresztényi köszönési módok elmélyítése terén úgy érezzük, hogy nagy lépést tettünk meg ebben a nevelési évben.  A negatív tulajdonságok /árulkodás, durva hangnem, bosszú/ szituációs játékok keretében beszéltük meg.

Folyamatosan gyűjtöttük az új imákat, énekeket, szentek életét, amelyeket lelamináltunk és gyűjtemény keretében a gyermekek még szabadidőben is szívesen forgattak. A gyermekek játéktevékenységében is számos alkalommal felszínre került az istennel való kapcsolat. /Templomot építettek, misézés, papi teendőket láttak el, keresztelés, esketés, első áldozás./

Öröm volt számunkra, hogy már négy óvodai csoportban nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket, és ez által egy nagyobb közösség vehetett részt a zarándoklaton. Megérezhettük egy közösség erejét, és Máriapócson a Szűzanya oltalmát kérve imánkban, kértük a jó Isten bőséges áldását.

Az őszi családi napon gyümölcsáldás alkalmával erősödött az óvoda és a család kapcsolata, rácsodálkozhattak a közös munka élményének átélésére is. Bákonyi János Atya áldásával megköszöntük a jó Istennek mindazt, amit nekünk megadott!

A szentek élettörténetének megismertetését egy új módszer elsajátításával igyekeztünk a gyermekek számára szemléletesebbé tenni. Az óvodapedagógusok két alkalommal a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház szervezésében a Plébánián KETT padlókép készítésének módszerét ismerhettük meg, amely számunkra is óriási hatással volt. Nemcsak a képi megjelenítés, hanem a közösség érzésének megtapasztalására, a játékosság, valamint önismereti készségek fejlesztésére is nagyon jó lehetőségnek mutatkozott. Az egyház szentjeinek megismertetésével a gyermekek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének segítését, valamint pozitív személyiségjegyek megalapozását is elértük. Ezt országos szakmai nap keretében, a gyermekek napi tevékenységébe ágyazva a lelki percek keretében megpróbáltuk átadni a résztvevő óvodapedagógusoknak is. Úgy érzem, hogy nemcsak mi adtunk, hanem általa mindenki kapott, hiszen a fiatalabb munkatársaktól is számos új ismeret került felszínre, amit jó volt újra átélni. Az óvoda védőszentje: Szent II. János Pál pápa, akiért imát mondtunk. Megemlékeztünk Szent Imre hercegről – óvodánk névadójáról. Könyvjelzőt is készítettünk, „Elég bátor vagyok-e jónak lenni?” és Szent Imre herceg színezőt is színezhettek. Megismerkedtünk Szent Márton püspök életével, történetével, Szent Márton legendákról is hallhattak. Az óvoda udvarán körmenet keretében Márton napi dalokat énekeltünk, verseket mondtunk, ezzel is tudatosítva a gyermekekben az igazmondás, az együttlét és a közösségi összetartozás fontosságát. Megemlékeztünk Szent Erzsébetről, az igazmondás, a szeretet, a vigasztalás, élete példa lehet számunkra is. Jót tenni, jónak lenni! Egymást szolgálni szeretettel. Ezt jóságvirág, adakozás, és adománygyűjtés szimbólumokkal is fokoztuk, hogy általa is próbáljanak jobbá válni a projekt időszakban!

 Bákonyi János atya az adventi hétindítók alkalmával rövid kis történettel igyekezett a gyermekeket és az intézményben dolgozókat, szülőket hangolni a Karácsonyvárás igazi üzenetére. Köszönet érte az Atyának a sok-sok fáradozásáért! Kézműves délután keretében elkészült az óvoda adventi koszorúja és a szülők összefogásának eredményeként a családok adventi koszorúja. Ezeket és az otthonról elhozott adventi koszorúkat az Atya megáldotta. Ezzel is áradt a szeretet az óvoda és a család között. A Karácsony ünnepére való készülődés jegyében még inkább igyekeztek jónak lenni, hogy minél több jóságszalmát gyűjtsenek, ezzel is készülve a kis Jézus ágyának melegítésére. Az iskolások és az óvodások közös műsorában megtapasztalhattuk a várakozás, a szeretet átadásának fontosságát, a gyermek, mint Isteni ajándék megélését. Az újév első rendezvénye a Vízkereszt volt, ahol Hajdú István atya megszentelte a vizet, majd a csoportunkat. A házszentelés fontosságáról is hallhattak gyermekeink, majd vendéglátás keretében beszélgethettek a pap bácsival. Egy óvodásunk már a ministrálás szolgálatában megtapasztalhatja az Isten jelenlétét. Szent Balázs Püspökről, majd a gyertyaszentelés és a balázsolás szokását is megfigyelhették azok a gyermekek, akiket a szüleik elvittek a templomba, de az óvodában Bákonyi János atya is megáldotta az óvodában készített és az otthonról hozott gyertyákat.

A farsangi bibliai történet – a Kánai menyegző – szülők bevonásával történő előadása is jól erősítette a keresztény értékrend átadását, a közösséghez való tartozás igényét. Köszönet és hála munkatársi közösségünknek és azoknak a szülőknek, akik ebben részt vettek és példájuk által a gyermekek is rácsodálkozhattak Jézus csodatettére. A léleknyitogató lelki napokon sajnos mindig ugyan azok a szülők jelentek meg, pedig olyan jó lenne, ha mások is meghallanák Isten hívó szavát. Köszönet az Atyáknak az értékes, és tartalmas előadásokért. A gyermekek megismerkedtek a tavaszi egyházi, nemzeti ünnepekkel, a hozzájuk kapcsolódó szokásokkal. Az év folyamán minden családba eljutott a szállást kereső biblia, ami egy kicsit összehozta a családokat is – „Családunkban járt a Biblia. A közös ünnepek által nemcsak érzelemviláguk gazdagodott, hanem megélhették az ünnep igazi örömét. Tudnak ünnepelni, figyelni, elfogadni a felnőtt kéréseit, képesek a tisztelet adására. A gyermekek tudnak szeretni, örülni, vigasztalni, bátorítani, segíteni, adakozni. 19 óvodásunk kezdi el az iskolát, és életükre kérjük a Jó Isten bőséges áldását!

Köszönjük Istenünk, hogy egész évben velünk voltál, és mindennap vigyáztál ránk! Add, hogy a gyermekeken át minél több ember megismerje a Te nagy szeretetedet!                          

Nagy Attiláné

%d bloggers like this: